135

Quran ke kis Surah mein Allah ne farmaya ke Tum Sab Allah ke Mohtaj aur Faqeer ho?

  • Surah Baqrah
  • Surah Fatir
  • Surah Maidah